SBS Smart Exit vastab standardide nõuetele:

EVS-EN 1838 Valgustustehnika. Hädavalgustus
EVS-EN 50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
EVS-EN 62034 Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed kontrollisüsteemid

EVS-EN 60598-2-22 - Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 22: Valgustid hädavalgustuseks
EVS-EN 50065 - Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud
EVS-EN 61547 - Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringukindluse nõuded
EVS-EN 61000-4 - Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade emissioonistandard

EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.